Odkryj potencjał CWBK – Poznaj Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu realizuje obecnie 50 badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych, wspierających rozwój nowoczesnych metod leczenia. Utworzona jednostka oferuje kompleksowe wsparcie badań klinicznych.

CWBK dostarcza wsparcie w prowadzeniu dokumentacji, procesie feasibility, rekrutacji pacjentów, zarządzaniu danymi oraz monitorowaniu badań. Dedykowana komórka ds. publikacji wspiera naukowców w przygotowywaniu publikacji naukowych. Współpraca z zespołami badawczymi i lekarzami specjalistami ukierunkowuje CWBK na różnorodność i kompleksowość prowadzonych badań. Zespół specjalistów, w tym doświadczeni koordynatorzy, eksperci finansowi, biostatystyk i pisarz medyczny, efektywnie współpracują w procesie badawczym.

CWBK we Wrocławiu jest jednostką w strukturach szpitala, w którym realizowane są działania na 30 oddziałach z 260 łóżkami, co umożliwia szeroką gamę eksperymentów medycznych. Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu otrzymało dotychczas 5 dofinansowań ze środków Agencji Badań Medycznych, co umożliwiło wzmocnienie zdolności jednostki do prowadzenia wysokiej jakości badań klinicznych. Obecnie w ramach rozwoju Centrum planowane jest zwiększenie liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych w nowych i dotychczasowych obszarach m.in: kardiologii, onkologii, dermatologii, neurologii, chorobach metabolicznych, zaburzeniach psychicznych, chorobach cywilizacyjnych, czy ginekologii i urologii.

Realizowane projekty wpisują się w politykę ochrony zdrowia i dają nadzieję pacjentom na nowe możliwości terapeutyczne. W przypadku projektu PROTECTAA dotyczy to zapewnienia dostępu do nowej, dotychczas niedostępnej terapii kardioprotekcyjnej. Pozytywne efekty przyczynią się do redukcji obciążenia systemu opieki zdrowotnej poprzez przekierowanie leczenia podtrzymującego u stabilnych pacjentów w remisji choroby do sektora ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zapewni to redukcję kosztów opieki nad chorymi. Z kolej, realizacja projektu GENTLE skutkować będzie wdrożeniem przyczynowej terapii czynnościowej dysfunkcji układu przewodzącego serca zamiast wszczepiania stymulatorem serca. Zmniejszy to obciążenia dla systemu opieki zdrowotnej poprzez redukcję odsetka pacjentów pozostających pod stałą opieką poradni kontroli stymulatorów i wymagających regularnych hospitalizacji. Projekt NOTICE-CAS dąży do zdefiniowania nowego standardu postępowania   pacjentów bezobjawowych z niemym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej. Ma to ogromne znaczenie w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu. Podejście to przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia udaru mózgu i z tym związanego obciążenia systemu opieki zdrowotnej.

Działania naukowe Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu koncentrują się na obszarach związanych z polityką zdrowotną opartą na dowodach, poszukiwaniem skutecznych rozwiązań w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom przewlekłym, zwiększaniem indywidualnej odporności psychicznej czy wprowadzeniem korzystnych zmian technologicznych w zakresie opieki zdrowotnej.

Obecnie CWBK rozpoczął realizację projektu związanego z utworzeniem Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej pn. Utworzenie i rozwój zintegrowanego systemu do analizy i zarządzania ustrukturyzowanymi danymi klinicznymi i multiomicznymi w oparciu o sztuczną inteligencję w chorobach cywilizacyjnych.

Dane kontaktowe oraz pozostałe informacje znajdują się w dedykowanej zakładce CWBK 4WSK

Opcje strony

do góry